Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten

daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument

producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een

overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de

ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak

tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd

worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van

zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail -

dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem

persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of

gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de

informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen

informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd

af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot)

digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de

consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor

verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en

met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt

van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden

opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter

beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen

herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor

het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer

gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Super Nova Patterns

Bennebroekstraat 12

1507LG Zaandam

info@supernovapatterns.com

Btw-identificatienummer: NL001322649B72

KVK nummer: 66871255

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant

vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar

deze is toegekend;

een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en

aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen

ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij

de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking

van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de

tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de

consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de

consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat

de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de

algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en

dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze

kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productof

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van

tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die

voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de

aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is

voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de

consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke

fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand

op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het

voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,

bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van

de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet

door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst

ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer

passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe

passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die

feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek

goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering

bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale

inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale

inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van

betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een

duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor

herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van

toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een

product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van

redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden

van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een

vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het

product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de

dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste

product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier

voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,

een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,

de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen

derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor

levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De

ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar

deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de

overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op

een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,

loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,

overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de

consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de

oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop

de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en

de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die

nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te

stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag

hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product

die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat

dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product

als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle

wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten

daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen

de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op

andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1

bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit

aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer

heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de

terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt

voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het

product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten

moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de

consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de

verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet

gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde

hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer

een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis

dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,

vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering

van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een

beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier

voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst

of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd

heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van

niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het

beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de

bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn

toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te

bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding

onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele

leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het

geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag

waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer

aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij

het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product

heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere

methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan

de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten

voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het

herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod,

althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen

de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een

openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten,

digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de

consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk

aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij

de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af

te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de

ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van

personenvervoer;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in

de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en

anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en

catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst

een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele

keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke

persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne

niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met

andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de

overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen,

en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de

markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de

verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen

als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van

de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens

prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten

waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en

waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde

prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst

zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of

bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst

zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met

ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen

van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens

voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte

extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de

consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen

gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel

van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer,

diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument

bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze

wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel

van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer

kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene

voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met

bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere

leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,

of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling

geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele

schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en

die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één

maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en

een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald

tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft

bedongen.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,

mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en

weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde

duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde

overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een

geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor

onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen

met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten

hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar

minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking

afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of

kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt

automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument

na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten

hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen

opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende

voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden

voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het

ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de

overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,

vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de

overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene

voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen

gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),

alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,

nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de

ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog

aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen

deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten

bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de

daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum

van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van

genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte

klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze

klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd

nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14

dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen

de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een

indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om

de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil

dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze

algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen

mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden

vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.